Анкета "Ние живеем в единомислеща Европа"

 

Анкетата „Ние живеем в единомислеща Европа” се проведе в Основно училище „Д-р Иван Селимински” - гр.Сливен, със 70 ученика.Те показаха завидни знания по въпросите, свързани с Европейския съюз. Учениците познават страните членки на ЕС; техния брой; броя на населението; по-важните дати, свързани с ЕС. Запознати са със страните, които водят преговори за членство, столиците на европейските държави, европейските институции и техните седалища. Умело се прави разлика между „Европа” и „Европейска общност”. Учениците много добре осъзнават промените след влизането на България в ЕС и ясно личи тяхната положителна оценка. Свободното движение на хора, възможността за работа и образование в други страни и най-вече опознаването на нови култури, кара нашите ученици да се чувстват горди, че са част от Европейската общност.

Die Umfrage  „Wir leben in einmütigem Europa ” war von 70 Schuler des Drittes Schule „dr Ivan Seliminski“, Sliven  gemacht. Sie haben gezeigt, dass sie viel über Europa wissen. Die Schuler kennen schon die europäischen Mitglieder, wie viel sind sie und wie viele Menschen dort leben. Sie kennen auch die Landen, die auch keine Mitglieder sind, aber werden bald Mitglieder. Sie kennen die europäische Institutionen und ihre Hauptstädte. Die Schuler kennen die Verschieden zwischen Europa und Europäische Union. Sie haben bemerkt alle Vorteile der Union und sind stolz, das Bulgarien einen Mitglied europäischen Union ist.  

 

На въпросите за учители отговориха 20 колеги. В нашето училище сега няма учители от други страни, но преди две години имахме трима американци от Корпуса на мира. Те помагаха на учителите по английски за провеждане на разговори с учениците в часовете. Провеждани са следните мултикултурни празници: Вси Светии (31.10.), Свети Валентин (месец февруари), Масленица (месец март). Децата се възпитават към уважение на традициите и религиите на другите народи чрез дискусии и включени текстове в учебниците по литература и история. Имаме само три чуждоезични деца от Ирак, които сега учат азбуката на български, като с тях се разговаря на английски език. Учебната ни година започва на 15 септември и завършва на 15 юни. Лятната ваканция за 1 клас е от 24 май, за 2 – 4 клас е от 1 юни, а за 5 – 7 клас е от 16 юни. Децата задължително тръгват на училище на 7 години. Учебните часове продължават 40 минути. На ден учениците имат 5 – 6 учебни часа. Имаме 28 паралелки със среден брой 25 ученика. Учи се на две смени: първа смяна започва в 7.30 ч, а втора – в 13.15 ч . Учениците се оценяват по шестобална система – най-слабата оценка е двойка, а най-високата е шестица. Изпитват се чрез устна, писмена и тестова проверка. Униформа се носи от 2007 г. Имаме правилник за вътрешния ред и дисциплина. Има сформиран ученически съвет, който се ръководи и свиква от педагогическия съветник в училище. Учениците се занимават карате, модерен балет, има вокална група, музикална паралелка. От тази година в училище се изучава само английски език. Голяма част от учителите живеят близо до училище и идват пеша, а останалите – с личен транспорт. В града ни има 1 начално у-ще, 7 основни (1- 8 клас), 5 средни (1 – 12 клас), 8 гимназии (8 – 12 клас). В нашето родно място са живели много известни хора: борци за народна свобода, поети, писатели, спортисти, певци, артисти, журналисти, политици. Символи на града ни са паметникът на Хаджи Димитър, къща-музей на Хаджи Димитър, 2 часовникови кули, дървото Старият бряст, сградата на Общината, природната забележителност „Халката”, Природният парк „Сините камъни”. България е парламентарна република. Знамето ни е от три цвята: бяло – символизира миролюбието; зелено – символ на красивата ни природа; червено – символ на пролятата кръв на героите, дали живота си за свободата на Родината ни.

 

Die Umfrage für Lehrer was aus 20 Kollegen gemacht. Jetzt arbeiten bei uns keine Lehrer, die Bulgarisch nicht sprechen können. Wir hatten zwei Kollegen aus USA, die haben unseren Englischlehrer mit der Sprache und haben auch mit den Schülern sehr oft gesprochen. Seit zwei Jahren ist unser Kollektiv total bulgarisch. Wir haben einige Feste gefeiert, die sind überall beliebt wie st Valentine (14.02), Helloween (31.11) und so weiter. Die Kinder kennen die Feste und sind erzogen in die Multikultur Europas. Wir lehren sie die andere Kulturen und Nationen zu respektieren. Wir haben nur zwei Kinder aus Irak, die jetzt das bulgarische Abc lernen und man spricht mit ihnen auf Englisch. Das Schuljahr beginnt an 15.09 und endet an 15.06. Die Sommer Ferien sind für die Schuler auf die erste Klasse von 24.05, zweite- vierte Klasse – von 01.06 und fünfte- siebte klasse – von 16.06. Der Schultag beginnt um 7 Uhr 30 für die erste Schicht und um 13.15 für zweite Schicht. Einen Unterricht dauert 40 Minuten. Täglich haben die Schüler bei uns zwischen 5 und 7 Unterrichten. In unserer Schule haben wir 28 Klassen. Durchschnittlich 25 Kinder sind in eine Klasse. Die Disziplin ist gut reguliert. Wir haben eine Schulgesellschaft, die ist auf Schülern gemacht. In Sliven befindet sich 1 Grundschule, 7 Mittelschulen (von erste bis achte Klasse), 5 Gemeine Schulen (1-12 Klasse) und 8 Gymnasien (8-12 klasse). In Sliven haben viele sehr berühmte Menschen gelebt: Politiker, Patrioten, die unsere Freiheit gewinnt haben, Journalisten, Poeten, Sportler, Architekten und so weiter. Die Symbols Slivens sind der Denkmal Hadji Dimitars, zwei Uhrturme, das Haus von Hadji Dimitar (Museum), die Naturpark SINITE KAMANI und viele andere. Die bulgarische Fahne ist aus 3 Farben gebildet – Grün – Symbol unserer Natur, Weiß – Symbol der Freiheit und Rot – Symbol des Bluts alle Leute, die um die Freiheit Bulgariens gekämpft haben.  

Търсене